Los numerals cardinals
Los numerals ordinals e los collectius
Los multiplicatius e los partitius
L'ora e la data

LOS NUMERALS CARDINALS

    0, zèro ['z
Ɛru]
    1, un [yn] e una ['yno]
    2, dos [dus] e doas ['duos]
    3, tres [tres]
    4, quatre ['katre]
    5, cinc [siŋk] o [sin]
    6, sièis [sj
Ɛjs]
    7, sèt [s
Ɛt]
    8, uèch [
ɥƐtʃ]
    9, nòu [n
ɔw]
   
    10, dètz [d
Ɛts]
    11, onze ['unze]
    12, dotze ['dudze]
    13, tretze ['tredze]
    14, catòrze [ka't
ɔrze]
    15, quinze ['kinze]
    16, setze ['sedze]
    17, dètz-e-sèt [d
Ɛzo'sƐt]
    18, dètz-e-uèch [d
Ɛzo'ɥƐtʃ]
    19, dètz-e-nòu [d
Ɛzo'nɔw]
   
    20, vint [bint] o [bin]
    21, vint-e-un [binte'yn]
    22, vint-e-dos [binte'dus]
    23, vint-e-tres [binte'tres]
    ...

    30, trenta ['trento]
    31, trenta un [tren'tyn]
    32, trenta dos [trento'dus]
    ...

    40, quaranta [ka'ranto]
    50, cinquanta [ci
ŋ'kanto]
    60, seissanta [sej'santo]
    70, setanta [se'tanto]
    80, ochanta [u't
ʃanto] o quatre-vint [katre'bint]
    90, nonanta [nu'nanto]

    100, cent [sen]
    101, cent un [sen'tyn]
    200, dos cents [dus'sens]
    201, dos cents un
[dussen'syn]
    1000, mila ['milo]
    2000, dos mila [dus'milo]
    2001, dos mila un [dusmi'lyn]
    1000,000, un milion [ynmi'lju]
    1000,000,000, un miliard [ynmi'ljar]

LOS NUMERALS ORDINALS E LOS COLLECTIUS

    1èr, primièr [pri'mj
Ɛ] e 1ra, primièra [pri'mjƐro]
    2nd, segond [se'
ɣun] e 2da, segonda [se'ɣundo]
    3n, tresen [tre'ze] e 3a, tresena [tre'zeno]
    4n, quatren [ka'tre] e 4a, quatrena
[ka'treno]
    5n, cinquen [siŋ'ke] e 5a, cinquena [siŋ'keno]
    6n, seisen [sej'ze] e 6a, seisena [sej'zeno]
    7n, seten [se'te] e 7a, setena [se'teno]
    8n, ochen [u'tʃe] e 8a, ochena [u'tʃeno]
    9n, noven [nu'ße] e 9a, novena [nu'ßeno]
    10n, desen [de'ze] e 10a, desena [de'zeno]
    ...
    17n, dètz-e-seten [d
Ɛzose'te] e ...
    18n, dètz-e-ochen [d
Ɛzu'tʃe]
    19n, dètz-e-noven [d
Ɛzonu'ße]
    20n, vinten [bin'te]
    21n, vint-e-unen [bintey'ne]
    22n, vint-e-dosen [bintedu'ze]
    ...
    31n, trenta unen [trenty'ne]
    ...
    100n, centen [sen'te]
    1000n, milen [mi'le]
    1000.000n, milionen [milju'ne]
    1000.000.000n, miliarden [miljar'de]

   
una dotzena d'uòus, dotze uòus
    
una quinzenada, una quinzena, un quinzenat, quinze jorns, doas setmanas
   
una mesada, trenta jorns, un més
   
una jornada, un jorn
   
una orada, una ora, seissanta minutas
    un parelh de sabatas, doas sabatas
   
una centena d'òmes, cent òmes
   
una setena de jorns, sèt jorns, una setmana
   
una desena, un desenat, dètz
   
una milanta de gents, una bisçanta de gents, bisçantas gents, un grand nombre de gents

LOS MULTIPLICATIUS E LOS PARTITIUS

    2x, doble ['duple] o dos còps mai [dusk
ɔts'maj]
    3x, triple ['triple] o tres còps mai
[treskɔts'maj]
    4x, quadruple [ka'
ðryple] o quatre còps mai [katrekɔts'maj]
    5x, quintuple [kin'typle] o ...
    6x, sextuple [ses'typle]
    7x, septuple [set'typle]
    8x, octuple [ut'typle]
    10x, decuple [de'kyple]
    100x, centuple [sen'typle]

    ½, mièg [mj
Ɛtʃ], de doas parts una, dos còps mens, o la mitat [lami'tat]
    ⅓, lo tèrç [lu'tƐrs] o de tres parts una o tres còps mens
    ⅔, los dos tèrces [luzdus'tƐrses]
    ¼, lo quart [lu'kar]
    ¾, los tres quarts [lustres'kars]
    ⅕, lo cinquen [
lusiŋ'ke]
    ⅙, lo seisen [lusej'ze]
    ⅛, l'ochen [lut
ʃe]
    ⅞, los sèt ochens [lussƐtu'tʃens]
    1%, un per cent [ynper'sen] o un del cent [yndel'sen]
    5%, cinc
per cent [sinper'sen] o cinc del cent [sindel'sen]
    1‰, un per mila [ynper'milo] o un del mila [yndel'milo]

    — un mièg rond es la mitat d'un cercle.
   
un quadrant es lo quart d'un cercle.
   
mon veire es als tres quarts plen; lo teu a mièg vuèg.
   
la semifinala, la mièja finala

L'ORA E LA DATA

   
10h, son dètz oras [sundƐ'zuros]
    10h05,
son dètz oras cinc [...siŋk]
    10h10, son dètz oras dètz [...dƐts]
    10h15, son dètz oras un quart [...yn'kar]
    10h20, son dètz oras vint [...bint]
    10h30, son dètz oras e mièja [...e'mj
Ɛo] o son dètz e mièja [sundeze'mjƐo]
    12h, es miègjorn [ezm
jƐ'dʒur]
    12h30, es miègjorn e mièg [...e'm
jƐtʃ]
    13h, es una ora [ezy'nuro]
    14h, son doas oras [sundua'zuros]
    14h45, son tres oras manca un quart [suntreˌzurosmaŋkyŋ'kar]
    14h50, son tres oras manca dètz
[suntreˌzurosmaŋka'dƐts]
    14h55, son tres oras manca cinc [suntreˌzurosmaŋka'siŋk]
    15h00, son tres oras picantas [suntreˌzurospi'kantos]
    0h, es mièjanuèch [ezmj
Ɛdʒa'nɥƐtʃ]
   
Los jorns de la semana:   
    diluns [di'lys] o lus
[lys]
    dimars [di'mars] o mars [mars]
    dimècres [di'mƐkres], mècres ['mƐkres] o dimèrcles [di'mƐrkles]
    dijòus [di'ɔws] o jòus [ɔws]
    divendres [di'ßendres] o vendres ['bendres]
    dissabte [dis'satte] o sabte ['satte]
    dimenge [di'men
dʒe] o dimèrgues [di'mƐrges]

Los meses de l'annada:   
    genièr
[dʒe'njƐ]
    febrièr [fe'ßrjƐ] o belièr [be'ljƐ]
    març [mars]
    abril [a'
ßril] o abrial [a'ßrjal]
    mai [maj]
    junh [
dʒyn]
    julhet [
dʒy'ʎet] o julh [dʒyl]
    agost [a'
ɣust]
    setembre
[se'tembre]
    octobre [ut'tubre] o octòbre [ut't
ɔbre]
    novembre [nu'
ßembre]
    decembre [de'sembre]

Las quatre sasons:   
    la prima
[la'primo] o lo printemps [luprin'tens]
    l'estiu [les'tiw]
    l'auton [law'tu], la tardor [latar'du] o la davalada [lada
ßa'laðo]
    l'ivèrn [li
Ɛr]

   
1975, mila nòu cents setanta cinc
    2006, dos mila sièis
    tenèm lo dijòus 31 de mai de 1999.
   
Loís Alibèrt es nascut lo 12 d'octobre de 1884.
   
lo papa Pau Ir [pawpri'mjƐ]
    lo rei Enric IV [enrik'katre]
   
l'emperaire Napoleon III [napuleu'tres]
    lo sègle vint comencèt lo 1r de genièr de 1901.
   
una minuta dura seissanta segondas.
    lo tresen millenari, un milierat d'ans
    la pagina cent trenta un
    a un, un per un
   
a dos, dos per dos, a bèles dos
   
lo torn de França se debana d'estiu.